Asp.net Datalist ile Veri Sayfalama

Datalist ile Sayfalama

 Datalist gridview gibi veri tabanından gelen veri listelemeye yarar. Datalist allowpaging özeliğini göremezsiniz.Allowpagin dataliste bulunan veriler sayfalara böler. Örneğin datalist ile veri tabanınızdaki veri listeliyorsunuz. Bu makaleler çoğaldıkta sayfanız bulunan datalist aşağı doğru uzar gider.Bu makalemizde datalist Pagin özeliği koymayı göstermeye çalışacağız.

default.aspx :
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<html>
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <table border="0">
            <tr><td>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label></td></tr>
        <tr><td>
        <asp:Button ID="cmdPrev" runat="server" Text="<<" OnClick="cmdPrev_Click" /><asp:Button ID="cmdNext"
            runat="server" Text=">>" OnClick="cmdNext_Click" /></td></tr>
   </table>
   
        <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" BorderStyle="Dashed" BorderWidth="1px">
        <ItemTemplate>
        <table border="0">
         <tr><td>Konu: <asp:Label ID="aciklamaLabel" runat="server" Text='<%# Eval("konu") %>' ForeColor="Gray"></asp:Label></td></tr>
          <tr><td>Makale: <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Eval("makale") %>' ForeColor="Gray"></asp:Label></td></tr>
        </table>
        </ItemTemplate>
        <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro" />
        </asp:DataList>
   
    </div>
    </form>
</body>
</html>

default.aspx.cs :

using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class aspnet : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
     
        doldur();
 
    }
    public void doldur()
    {
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data\\access.mdb"));
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand("SELECT * FROM makale", baglanti);
        DataSet Mydataset = new DataSet();
        OleDbDataAdapter MYdataAdap = new OleDbDataAdapter(komut);
        baglanti.Open();
        MYdataAdap.Fill(Mydataset);
        baglanti.Close();
        PagedDataSource pds = new PagedDataSource();
        pds.DataSource = Mydataset.Tables0].DefaultView;
        pds.AllowPaging = true;
        pds.PageSize = 3;
        pds.CurrentPageIndex = CurrentPage;
        Label1.Text = "Sayfa: " + (CurrentPage + 1).ToString() + " of " + pds.PageCount.ToString();
        cmdPrev.Enabled = !pds.IsFirstPage;
        cmdNext.Enabled = !pds.IsLastPage;
        DataList1.DataSource = pds;
        DataList1.DataBind();
    }
    public int CurrentPage
    {
        get
        {
            object o = this.ViewState

Kategoriler : Asp.net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
3 Adet Yorum Bulunmaktadır.
Yazan : ada
Tarih :14.07.2010 18:17:43
ya örneği verirmisiniz link hatalı
Yazan : admin
Tarih :16.07.2010 14:33:53
link düzentildi. Lüften yeniden indirmeyi deneyiniz.
Yazan : Ruzgar
Tarih :14.09.2010 14:59:51
ustam ben bunu update panel içerisinde jquery akordion da kullanıyorum. 2. sayfaya geçmek istediğim de geçmiyor ve akordion menü akordion olma özelliğini kaybediyor buna nasıl çözüm bulabiliriz.
« 1 » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :